60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH, XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN (1960 -2020) CỦA NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LÀO CAI

256 lượt xem

       Thành phố Lào Cai – vùng đất biên cương của Tổ quốc, một địa danh giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, thành phố đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đạt được các thành tích đó, có phần đóng góp không nhỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đặc biệt từ khi Phòng Giáo dục thị xã Lào Cai (nay là Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai) thành lập (1960) đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai luôn vượt qua mọi khó khăn, đã và đang từng bước xây dựng, củng cố, phát triển sự nghiệp giáo dục thành phố lớn mạnh về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

        Ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố Lào Cai có bề dày lịch sử về sự hình thành, xây dựng và phát triển, cống hiến trong 1 chặng đường 60 năm qua (1960 – 2020). Để nhân dân, đặc biệt là toàn thể các nhà giáo, các em học sinh, trên toàn thành phố Lào Cai hiểu, trân trọng, tri ân ngành giáo dục và những đóng góp của ngành, ngày 15/02/2023 vừa qua, Phòng GD&ĐT thành phố đã chính thức ra mắt cuốn Lịch sử ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố Lào Cai. Giá trị của cuốn sách được lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của toàn thể các tập thể nhà trường.

       Cùng với dòng chảy của lịch sử, của những năm tháng thăng trầm, gian lao mà anh dũng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Lào Cai, Giáo dục thành phố luôn song hành, tồn tại, đã có những đóng góp to lớn cho nền giáo dục nước nhà, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy tinh thần học tập, truyền thống hiếu học và bồi đắp nguyên khí cho quốc gia trong những giai đoạn phát triển của lịch sử, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong tổ chức giáo dục thời kỳ lịch sử hiện đại.

       Gắn liền với với những thành tựu phát triển của thị xã/thành phố Lào Cai và ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai; trải qua 60 năm hoạt động (1960 – 2020) Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã trải qua các tên gọi khác nhau: Phòng Giáo dục thị xã Lào Cai (02/1960 – 7/1992); Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lào Cai (7/1992- 12/2004); Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (11/2004 đến nay). Cùng với sự thay đổi tên gọi khác nhau, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã/thành phố Lào Cai đã trải qua các thời kỳ: thuộc thị xã Lào Cai (cũ) đến tháng 4/1979; tiếp đến thời kỳ 2 thị xã sáp nhập, theo đó phòng Giáo dục 2 thị xã sáp nhập (4/1979- 6/1992) và thời kỳ 2 thị xã tái lập, phòng Giáo dục thị xã Lào Cai, thị xã Cam Đường tái lập hoạt động song hành (6/1992- 4/2002. Từ tháng 4/2002 đến nay, 2 thị xã sáp nhập, từ đây Phòng Giáo dục thị xã (phòng Giáo dục và Đào tạo) thị xã /thành phố Lào Cai và Cam Đường sáp nhập cho đến nay.

       Cùng với các giai đoạn phát triển cách mạng của địa phương, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai được hình thành và phát triển. Ngày 08/02/1960, Phòng Giáo dục thị xã/thành phố Lào Cai được thành lập, do nhà giáo Nguyễn Văn Minh giữ chức Trưởng phòng và ngày này đã được Thành ủy Lào Cai công nhận là Ngày truyền thống của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai. Qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành sự nghiệp Giáo dục thành phố, luôn gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử của địa phương. Quá trình phát triển đó, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai có thể khái quát phát triển qua 5 thời kỳ:

         Thời kỳ thứ I trước năm 1960, Phòng Giáo dục thị xã Lào Cai chưa thành lập, là giai đoạn hệ thống giáo dục thị xã Lào Cai mới hình thành, đặt nền móng cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Lào Cai (thành phố) sau này. Sau ngày tỉnh và thị xã Lào Cai được giải phóng (1/11/1950), Ban Cán sự Đảng thị xã ra đời (04/11/1950), các cơ sở giáo dục đầu tiên của thị xã được xây dựng với nhiệm vụ ban đầu tập trung vào công tác bình dân học vụ, xóa nạn mù, thành lập hệ thống lớp vỡ lòng ở các khu dân cư, xây dựng hệ thống trường phổ thông cấp I thị xã từ năm 1957, bổ túc văn hóa cho đội ngũ cán bộ và thanh niên… Những hoạt động trên đây, đặt nền móng cho sự nghiệp Giáo dục thi xã Lào Cai sau này và dẫn tới sự ra đời Phòng Giáo dục thị xã, nay là Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai.

        Thời kỳ thứ 2, từ thời điểm Phòng Giáo dục thị xã thành lập đến kết thúc chiến tranh biên giới (2/1960- 4/1979): Ngày 08/02/1960, Phòng Giáo dục thị xã Lào Cai được thành lập, từ đây, sự nghiệp Giáo dục thị xã phát triển mạnh mẽ. Trong những năm 1965-1975, đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, Ngành Giáo dục thị xã đã nỗ lực khắc phục mọi khăn, để đưa công tác giáo dục của địa phương tiếp tục phát triển.Tháng 2/1979, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Tổ quốc nổ ra, sự nghiệp Giáo dục thị xã Lào Cai (cũ) thời kỳ sau chiến tranh biên giới gần như phong trào trắng.

         Thời kỳ thứ 3, thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường sáp nhập (4/1979- 6/1992), Phòng Giáo dục thị xã Lào Cai (mới) tập trung ổn định trường lớp và thực hiện Chương trình Cải cách Giáo dục.

        Thời kỳ thứ 4, thị xã Lào Cai tái lập (6/1992 – 4/2002), Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã thực hiện nhiệm vụ đột phá đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục. tháng 12/2000 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của thị xã.

         Thời kỳ thứ 5, thị xã Lào Cai và Cam Đường sáp nhập, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã (thành phố), tiếp tục hoàn thành phổ cập phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (2002- 2020). Đặc biệt từ năm 2013, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về đổi mới căn bản toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo; Ngành giáo dục thành phố Lào Cai tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Những năm 2010-2020 có bước đột phá mạnh mẽ, có thể khẳng định, mỗi giai đoạn lịch sử là một bước phát triển mới của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai. Tuy mỗi giai đoạn, công tác Giáo dục thị xã Lào Cai trước đây và thành phố Lào Cai ngày nay còn những hạn chế, yếu kém nhất định do nguyên nhân khách quan và chủ quan, song vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể cấp ủy, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai luôn thể hiện sự sáng tạo, ý chí quyết tâm lãnh đạo để tạo nên những thành tích ngày càng lớn hơn, đưa sự nghiệp giáo dục thành phố phát triển về mọi mặt.

        Với những thành tích đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã được Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý Chỉ tính từ năm 1992- 2020 đã có: 367 lượt tập thể và 5.057 lượt cá nhân đạt  Lao động tiên tiến; 1.469 lượt cá nhân Chiến sỹ thi đua cơ sở; 28 cá nhân Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 104 tập thể tập thể Lao động xuất sắc; 24 tập thể Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh; 59 tập thể, 226 cá nhân Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; 02 cá nhân  Bằng khen của Bộ Giáo dục- Đào tạo; 7 tập thể, 14 cá nhân Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân, 01 tập thể  Huân chương Lao động hạng Ba.

        Có thể nói, 60 năm ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố Lào Cai là một chặng đường lịch sử, ghi dấu biết bao tâm huyết, nỗ lực, sự cống hiến của thế hệ các nhà giáo, nhân dân, học sinh của thành phố Lào Cai. Hoạt động của ngành đã góp phần tô đẹp thêm trang sử vẻ vang của ngành giáo dục thành phố nói riêng, của tỉnh Lào Cai nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *