STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Hướng dẫn cấp mới Chứng thư số và hòm thư công vụ – năm 2023 Thành phố Lào Cai Số 404/PGD&ĐT-HCTH 09/08/2023