STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/92020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Cả nước Số 71/2023/NĐ-CP 20/09/2023
1 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Cả nước Số 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020
1 Nghị định 09/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Cả nước Số 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017
1 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tuổi nghỉ hưu Cả nước Nghị định sô 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020
1 Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về công tác văn thư 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020