STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Phụ lục kèm theo KH 265/KH-UBND chỉ đạo tổ chức các HĐGD 265/KH-UBND 06/09/2023
1 265/KH-UBND chỉ đạo tổ chức các HĐGD 2023-2024 265/KH-UBND 06/09/2023
1 1768/SGD&ĐT-QLCL chỉ đạo các cuộc thi, kỳ thi 1768/SGD&ĐT-QLCL 14/09/2023
1 Phụ lục kèm theo CV 1768 1768/SGD&ĐT-QLCL 14/09/2023