STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Trả lời Cử tri Kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV_Tháng 3 năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 1243/BGDĐT-VP 23/03/2023
1 Trả lời Cử tri sau Kỳ họp 5, Quốc hội khóa XV_Tháng 9 năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 5394/BGDĐT-VP 29/09/2023
1 Trả lời Cử tri phường Duyên Hải_Tháng 9 năm 2023 Số 978/UBND-GD&ĐT 29/09/2023
1 Trả lời Cử tri phường Bắc Lệnh_Tháng 9 năm 2023 Số 977/UBND-GD&ĐT 29/09/2023
1 Trả lời Cử tri xã Tả Phời_Tháng 9 năm 2023 Số 976/UBND-GD&ĐT 29/09/2023
1 Trả lời Cử tri phường Pom Hán_Tháng 9 năm 2023 Số 975/UBND-GD&ĐT 29/09/2023
1 Trả lời Nhân dân xã Thống Nhất_Tháng 8 năm 2023 Số 428/PGD&ĐT-HCTH 23/08/2023