STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kết Luận về việc thanh tra tại phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai Cấp Mầm non; Phổ thông 36/KL-TTr 26/12/2023
1 PGD-Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, cấp Tiểu học Các trường TH, TH&THCS trên địa bàn thành phố 468//PGD&ĐT-CM 09/09/2023
1 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024 Các trường TH, TH&THCS trên địa bàn thành phố 1486 /SGD&ĐT-GDTH 14/08/2023