STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Trả lời phản ánh về công tác Giáo dục trên địa bàn thành phố (lần 1) Số 631/PGD&ĐT-TCCB 10/11/2023