STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Quyết định Phê duyệt các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Lào Cai năm học 2023-2024 Thành phố Lào Cai Số 952/QĐ-UBND 06/10/2023
1 Quyết định phê duyệt các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Lào Cai năm học 2022-2023 Số: 1202/QĐ-UBND 01/11/2022
1 Văn bản chấn chỉnh thu chi đầu năm học 2022-2023 Số: 452 /PGD&ĐT-CM 01/11/2022
1 Công văn V/v thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai Số: 1319/SGD&ĐT-KHTH 01/11/2022
1 Công văn V/v tăng cường quản lý tài trợ và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục. Số: 3877/UBND-VX 01/11/2022
1 Công văn V/v chỉ đạo thực hiện các Quy định về tài trợ và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục Số: 717/UBND-GD&ĐT 01/11/2022
1 Công văn V/v thực hiện đảm bảo quy định quản lý các khoản tài trợ (thu, chi xã hội hóa), dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục Số: 1463/SGD&ĐT- KHTH 01/11/2022
1 Công văn V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2022-2023 Số:436/PGD&ĐT-CM 01/11/2022
1 Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Số 16/2018/TT-BGDĐT 01/11/2022
1 Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Số 36/2017/TT-BGDĐT 01/11/2022