STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT: Quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh Cả nước Số 25/2023/TT-BGDĐT 27/12/2023
1 Thông tư 24/2023/TT-BGDĐT: Quy định đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh Cả nước Số 24/2023/TT-BGD-ĐT 11/12/2023
1 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT: Quy định về lựa chọn sách giáo khoa Các trường MN, Phổ thông Số 27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023
1 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu 10/2022/TT-BNV 19/12/2022
1 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Số 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020
1 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Tiểu học Số 28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020
1 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Mầm non Số 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020