STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Thông báo triển khai lớp BD Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 74/TB-PHLC 29/09/2023