Họ và tên: LẠI XUÂN NGHIÊM
Chức vụ: CÁN BỘ TCCB

Học hàm, học vị: Thạc sĩ QLGD

Điện thoại: 0946.533.479

Email: laixuannghiem@elc.vn

Họ và tên: ĐỖ HUY HỌC
Chức vụ: CÁN BỘ TỔNG HỢP

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Hoá Vô Cơ

Điện thoại: 0974.704.488

Email: dohuyhoc@elc.vn

Họ và tên: LƯƠNG XUÂN LONG
Chức vụ: CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

Học hàm, học vị: Đại học

Điện thoại: 0919.725.901

Email: luongxuanlong@elc.vn

Họ và tên: NGUYỄN THANH THỦY
Chức vụ: CÁN BỘ VĂN THƯ

Học hàm, học vị: Cao đẳng

Điện thoại: 0836.053.203

Email: nguyenthanhthuy@elc.vn