STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/92020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Cả nước Số 71/2023/NĐ-CP 20/09/2023
1 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Cả nước Số 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020
1 Nghị định 09/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Cả nước Số 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017
1 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT: Quy định về lựa chọn sách giáo khoa Các trường MN, Phổ thông Số 27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023
1 Nghị định 53/2022/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng Cả nước Số 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022
1 Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực CNTT, giao dịch điện tử Số 15/2020/NĐ-CP 03/02/2020
1 Luật An ninh mạng Luật số: 24/2018/QH14 14/07/2018
1 Trả lời Cử tri Kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV_Tháng 3 năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 1243/BGDĐT-VP 23/03/2023
1 Trả lời Cử tri sau Kỳ họp 5, Quốc hội khóa XV_Tháng 9 năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 5394/BGDĐT-VP 29/09/2023