STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kế hoạch hoạt động BCĐ chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024 Tỉnh Lào Cai Số 19/KH-BCĐCĐS 27/12/2023
1 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024 Tỉnh Lào Cai Số 443/KH-UBND 28/12/2023
1 Kế hoạch Chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục STEM, giáo dục thông minh; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ thành phố Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 Thành phố Lào Cai Số 164/KH-UBND 14/06/2021
1 Kế hoạch chuyển đổi số Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai năm học 2023-2024 Thành phố Lào Cai Số 61/KH-PGD&ĐT 10/10/2023
1 Quyết định công nhận mức độ chuyển đổi số năm học 2022-2023 Số 345/QĐ-PGD&ĐT 28/08/2023
1 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Số 4215/QĐ-BGDĐT 30/12/2022
1 Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” Số 131/QĐ-TTg 25/01/2022
1 Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Số 1634/QĐ-UBND 17/05/2021
1 Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai năm 2023 Số 229/KH-SGD&ĐT 29/12/2022
1 Kế hoạch chuyển đổi số ngành GD&ĐT Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Số 354/KH-UBND 24/10/2022