Họ và tên: TRẦN MINH TIẾN
Chức vụ: CB CHUYÊN MÔN THCS

Học hàm, học vị: Đại học

Điện thoại: 0979.127.271

Email: tranthiminhtien@elc.vn

Họ và tên: HỒ TRUNG
Chức vụ: CB CHUYÊN MÔN THCS

Học hàm, học vị: Đại học

Điện thoại: 0888.687.686

Email: hotrung@elc.vn

Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN
Chức vụ: CB CHUYÊN MÔN THCS

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Toán giải tích

Điện thoại: 0983.676.037

Email: nguyenanhtuan@elc.vn

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÀ
Chức vụ: CHUYÊN VIÊN TĐ-KT

Học hàm, học vị: Đại học

Điện thoại: 0912.536.114

Email: nguyenmanhha@elc.vn

Họ và tên: VŨ THỊ THU HUYỀN
Chức vụ: CHUYÊN VIÊN TIỂU HỌC

Học hàm, học vị: Đại học

Điện thoại: 0985.728.126

Email: vuthithuhuyen@elc.vn

Họ và tên: PHẠM TRỌNG HỮU
Chức vụ: CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

Học hàm, học vị: Đại học

Điện thoại: 0828.996.399

Email: phamtronghuu@elc.vn

Họ và tên: ĐINH VĂN DƯỠNG
Chức vụ: Cán bộ chuyên môn Tiểu học

Học hàm, học vị: Đại học

Điện thoại: 0386683999

Email: dinhvanduong@elc.vn