Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY DUNG
Chức vụ: Trưởng phòng

Học hàm, học vị: Thạc sĩ QLGD

Điện thoại: 0971975999

Email: tranthithuydung@elc.vn

Họ và tên: BÙI NGỌC MINH
Chức vụ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Hoá học

Điện thoại: 0977846894

Email: buingocminh@elc.vn

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ
Chức vụ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Học hàm, học vị: Thạc sĩ QLGD

Điện thoại: 0973034782

Email: nguyenthihue@elc.vn