A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định vị trí, CN, NV của PGD&ĐT TP Lào Cai

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai
     
   
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số: 06/2012/QĐ-UBND TP. Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2012  
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;
 
Căn cứ Thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 40/TTr-NV ngày 05/10/2012,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai.
 
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thành phố Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.
 
Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 403/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai./.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Đỗ Trường Giang
   
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 
QUY ĐỊNH
 
Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND thành phố Lào Cai)

 
Chương I
 
Vị TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sụ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND thành phố:
 
a)   Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
 
b)    Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;
c)   Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố.

 
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND thành phố: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục bao gồm cả các cơ sở có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.
 
3.   Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch giáo dục phát triển ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
 
4.   Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
5.   Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.
 
6.   Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 
7.   Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
 
8.   Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn.
9.   Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc trong các cơ sở giáo dục; quản lý vị trí việc làm, số người làm việc trong các cơ sở giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 
10.  Trình UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận; không công nhận hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 
11.     Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.
 
12.    Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND thành phố kiểm tra, thanh tra việc thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.
13.    Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
14.  Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố.
 
15.  Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND thành phố; thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.
 
Chương II
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 
Điều 3.  Cơ cấu tổ chức
 
1. Lãnh đạo phòng, gồm: Trưởng phòng và 03 phó trưởng phòng;
 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Là chủ tài khoản của cơ quan Giáo dục và Đào tạo thành phố. Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố được Trưởng phòng phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công phụ trách.
 
2. Các bộ phận giúp việc, gồm:
 
-   Bộ phân theo dõi, quản lý về chất lượng chuyên môn giáo dục và đào tạo.
 
-   Bộ phận theo dõi, quản lý tổ chức - hành chính.
 
Điều 4. Biên chế
 
Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trình UBND cấp thành phố phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hành chính năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế

công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Điều 5. Các cơ sở giáo dục
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp UBND cấp thành phố quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.
 
Chương III
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai có trách nhiệm tổ chức thực hiên quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thành phố có văn bản trình UBND thành phố xem xét quyết định./.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Đỗ Trường Giang


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video tuyên truyền
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 59
Hôm qua : 79
Tháng 09 : 1.671
Tháng trước : 2.148
Năm 2020 : 157.028
Năm trước : 1.398
Tổng số : 158.426